Hlásenie prechodného pobytu

 
K vybaveniu potrebujete:
-platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí, ak nemajú občiansky preukaz
-platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
– doklad o oprávnení užívať byt:
– list vlastníctva – v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu
– nájomná zmluva – v prípade, že ste užívateľom bytu, alebo nájomcom
– súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom
lístku pred pracovníkom ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci  a nájomca predkladajú pri súhlase list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu).
– písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci a nájomca nemôžu dostaviť osobne
(k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva a nájomnú zmluvu ak dáva súhlas aj nájomca)

prechodný pobyt – portal.gov.sk

 


Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí

 K vybaveniu potrebujete:

– platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie ( po splnení zákonom stanovených podmienok )
Zákonná úprava: § 9 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 


Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu

K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne
– potvrdenie o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)
Zákonná úprava: § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 


Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu

K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz
– písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu
– list vlastníctva budovy alebo jej časti  alebo nájomná zmluva
– dohodu o ukončení nájmu
Poplatok:  bez  poplatku
Lehota na vybavenie:  30 dní
Zákonná úprava: § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 


Hlásenie trvalého pobytu 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa posledného hore uvedeného bodu sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Občan je povinný uviesť tiež nasledujúce údaje:

 •  meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 •  dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 •  rodné číslo,
 •  okres pobytu,
 •  obec pobytu,
 •  časť obce,
 •  ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 •  súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 •  predchádzajúci trvalý pobyt.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

 1.  meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 2.  dátum narodenia,
 3.  miesto narodenia,
 4.  okres narodenia,
 5.  štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 6.  rodné číslo,
 7.  adresu nového trvalého pobytu,
 8.  adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,
 9.  dátum a podpis,

uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
 2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu;

toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

trvalý pobyt – portal.gov.sk

 


Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania

 
K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
– vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom , ak ukončenie hlásite prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo splnomocneného zástupcu v SR
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie ( po splnení zákonom stanovených podmienok )
Zákonná úprava: § 6 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 


Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu,  ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz,
– písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návh musia podať všetci vlastníci),
– doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhdonutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie:  30 dní
Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Podhoroď. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli obce Podhoroď po dobu 15 dní.
Zákonná úprava: § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení nekorších predpisov