Najstarší písomný doklad o obci je z roku 1353, keď obec niesla názov Nemety. Neskôr v roku 1356 sa obec volala Nematy. Od roku 1405 bol názov obce Kuzepnempty. Po roku 1927 bol názov obce Alsow-Nempty.

     Súčasný názov obce sa datuje od roku 1920. Zmeny názvov obce svedčia o častých zmenách majiteľov a ich národností, väčšinou to boli maďari a nemci. Podľa zachovalých písomností bola obec založená na zákupnom práve. Po roku 1918 sa obyvatelia obce zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom a povozníctvom. V súčasnosti má obec 342 obyvateľov, väčšina je slovenskej národnosti, k českej národnosti sa hlási 5 obyvateľov a k ukrajinskej 1 obyvateľ.

     Najznámejším rodákom bol RNDr. Ján Michalko CSc (1921-1999), významný slovenský botanik. Narodil sa 4. júna 1921. Základnú školu navštevoval v rodnej obci. Gymnázium študoval v Užhorode a v Michalovciach. V rokoch 1945-1949 vyštudoval PrF UK v Bratislave. Po získaní titulu RNDr. pracoval na katedre botaniky PrF V Bratislave. Od roku 1953 pracoval ako vedúci pracovník v SAV. Bol autorom a spoluautorom významných geobotanických publikácií a predsedom Slovenskej botanickej spoločnosti.